top of page

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Parter 
Kunst som Helbredelse v/Hildi Bragason | www.kunstsomhelbredelse.no | Tlf: (47) 413 94 122
Orgnr.: 913 174 208 | Besøksadresse: Oscars gate 12 NO- 0352 Oslo | Norway  
betegnes i det følgende som selger.  
Forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som kjøper.

2. Betaling skjer i sin helhet før sesjon starter hvis ikke annet er avtalt. Eventuell avbestilling av individualtimer eller deltakelse i gruppe, må dette gjøres på sms til 413 94 122 eller e-post til hildi@kunstsomhelbredelse.no senest 48 timer (2 virkedager) innen avtalt tid. Timer avbestilt eller flyttet etter dette, må betales i sin helhet, med mindre en annen kunde tar over eller legeerklæring fremvises. Se de til enhver tid gjeldende priser på hjemmesiden under booking. Prisene vi tar for å bruke våre tjenester / for våre produkter er oppført på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene våre for produkter som vises når som helst, og til å korrigere prisfeil som kan oppstå utilsiktet. Ytterligere informasjon om priser og omsetningsavgift er tilgjengelig på betalingssiden.

Vi kan, uten forvarsel, endre tjenestene; slutte å tilby tjenestene eller funksjonene til tjenestene vi tilbyr; eller lage begrensninger for tjenestene. Vi kan permanent eller midlertidig avslutte eller suspendere tilgangen til tjenestene uten varsel og ansvar uansett årsak, eller uten grunn.
Hvis kjøper bruker kredittkort eller debetkort kan selger reservere kjøpesum på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bestillingen er bekreftet. Ved betaling med faktura (se tjenester som tilbyr dette) blir faktura til kjøperen ustedt ved bestillingstidspunktet. Betalingsfrist kommer frem av faktura og er på minimum 14 dager. 
Kjøper under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 

3. Angrerett
Påmelding til arrangementer og avtalte individualtimer er bindende. Kjøper er sikret plass til avtalt arrangement når betalingen er gjennomført. Du vil få refundert beløpet i sin helhet dersom Kunst som helbredelse ikke leverer tjenesten. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 
Angrefristen begynner å løpe:
•    Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
•    Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske tjenester, løper fristen fra dagen etter første tjeneste er mottatt/gjennomført.
•    Består kjøpet av flere tjenester, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste tjeneste er gjennomført.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. 
Angreretten gjelder ikke avtaler om tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

4. Skadeerstatning
Du samtykker i å holde Kunst som helbredelse/v Hildi Bragason skadesløs fra krav, tap, ansvar, krav eller utgifter (inkludert advokathonorarer), fremsatt mot dem av en tredjepart på grunn av, eller som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys på nettstedet.

5. Garanti
Selger skal levere tjenester i henhold til avtale. Innholdet i tjenestene er godt beskrevet på hjemmesiden til Kunst som Helbredelse.

6. Reklamasjonshåndtering
Klagesaker behandles individuelt. Klage kan sendes til epost: hildi@kunstsomhelbredelse.no ved mangel på levering tjeneste ut fra avtale. 

7. Konfliktløsning.
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00 eller www.forbrukertilsynet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

8. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Ansvarsbegrensninger
I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal Kunst som helbredelse v/Hildi Bragason ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap, som oppstår som følge av eller relatert til bruken av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten.
I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, påtar Kunst som helbredelse v/Hildi Bragason ikke noe ansvar eller ansvar for eventuelle (i) feil, feil eller unøyaktigheter i innholdet; (ii) personskade eller skade på eiendom, uansett art, som følge av din tilgang til eller bruk av tjenesten vår; og (iii) enhver uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og/eller all personlig informasjon som er lagret der.

bottom of page